Στην αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την επιτραπέζια ελιά
  • η δημιουργία βάσης δεδομένων µε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την άσκηση πολιτικής και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής
  • η ενίσχυση και εφαρμογή  κανόνων και μέτρων Ορθής  Παραγωγικής & Μεταποιητικής  Πρακτικής για  την παραγωγή τελικού προϊόντος άριστης ποιότητας
  • η ενίσχυση  των  μέτρων  για  την  εξασφάλιση  ποιοτικών  προϊόντων  φιλικών  προς  το  περιβάλλον  και  τον καταναλωτή και την πιστοποίησή τους µε βάση τις διεθνείς ποιοτικές προδιαγραφές
  • η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών για την διατήρηση και ανάπτυξη της καλλιέργειας των ελληνικών ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς

    η στήριξη ενεργειών που στοχεύουν στην μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος σε όλα τα στάδια παραγωγής  του και  στην  διαφανή  διαχείριση  των  αγορών,  στην  συγκέντρωση  και  δημοσίευση αναλυτικών στατιστικών στοιχείων του προϊόντος κ.α., καθιστώντας την Οργάνωση το βήμα που μπορεί να συσπειρώσει και ισχυροποιήσει τον κλάδο των επιτραπέζιων  ελιών  για  την  επίλυση  προβλημάτων  που  ανακύπτουν  και για  τον  στρατηγικό σχεδιασμό της κατάκτησης των αγορών.

Όπως επισημαίνει στον επίσημο Ιστότοπο της ΔΟΕΠΕΛ ο πρόεδρός της Δρ. Γεώργιος Ντούτσιας:

“H ΔΟΕΠΕΛ ιδρύθηκε για να εκπροσωπήσει έναν κλάδο της αγροτικής μας οικονομίας που κάνει τη χώρα μας περήφανη παγκοσμίως, αφού οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές έχουν (σχεδόν) αποκλειστικά εξαγωγικό προσανατολισμό, από τις αρχές του 20ου αιώνα. Περίπου το 85% ή 185.000 τον. της εγχώριας παραγωγής, εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες κατ’ έτος, προσαυξάνοντας το εθνικό προϊόν κατά 450+ εκατ. ευρώ. Όσοι ασχολούμαστε με την επιτραπέζια ελιά σε όλο το φάσμα, από τους ελαιοπαραγωγούς επιτραπέζιων ποικιλιών οργανωμένους σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών απ’ όλες τις περιφέρειες παραγωγής ελαιόκαρπου επιτραπέζιων ποικιλιών της χώρας, μέχρι το σύνολο σχεδόν των μονάδων επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας (διακίνησης και εξαγωγής), συναποφασίσαμε την αυτόνομη εκπροσώπησή μας υπό την σκέπη της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς.

Η πρωτοβουλία δημιουργίας ενός φορέα εθνικού χαρακτήρα με διευρυμένες αρμοδιότητες που θα εκπροσωπεί αποτελεσματικά και ισορροπημένα τον κλάδο, αποτελεί βασική προϋπόθεση προάσπισης των συμφερόντων ενός στρατηγικού για την εθνική οικονομία εξαγωγικού προϊόντος και ισχυροποίησης της θέσης του στις διεθνείς αγορές. Για την επίτευξη των στόχων της ΔΟΕΠΕΛ, είναι απαραίτητη η ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή όλων.”

Ενημερωθείτε για την ΔOΕΠΕΛ στην επίσημη ιστοσελίδα της: doepel.gr

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.