Οι στόχοι μας
Η προαγωγή και η διάδοση της πολιτιστικής, λαογραφικής, γεωγραφικής/γεωφυσικής, ιστορικής και τουριστικής ιδιαιτερότητας της Μάνης καθώς και η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής και τη γνωστοποίηση της μοναδικότητας και ιδιαιτερότητα της Μάνης για την παραπέρα ανάπτυξη και πολιτική ισχυροποίηση της περιοχής, εξασφαλίζοντας τις συνεργικές αλληλεπιδράσεις με άλλες γεωγραφικές και πολιτισμικές περιοχές της Ελλάδας αλλά και της αλλοδαπής. Το σωματείο επίσης αναπτύσσει φιλανθρωπική δραστηριότητα που αφορά πρόσωπα και ομάδες της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη, οιασδήποτε μορφής.
Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, μέσω επιστημονικών μελετών και τεκμηριωμένων ερευνητικών προσπαθειών, οι εφαρμογές των οποίων θα αναπτύξουν παραπέρα τις γεωφυσικές και πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής, θα αναδεικνύουν την ιστορία, τις παραδόσεις και πολιτισμό της Μάνης (παλαιοντολογία, αρχαιολογία, λαογραφία και ιστορία) καθώς και τις τουριστικές ιδιαιτερότητες και φυσικούς πόρους της περιοχής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη θαλάσσια ακτογραμμή και αλιεία της περιοχής καθώς και τη μοναδικότητα της Μάνης για παραπέρα τουριστική ανάπτυξη και παραγωγή νέων φαρμακευτικών προϊόντων ή και συμπληρωμάτων διατροφής από προϊόντα της χλωρίδας και πανίδας της Μάνης που θα οδηγήσει στην προώθηση και χρήση των προϊόντων αυτών για εφαρμογές στη φαρμακολογία, ανοσολογία, νευρολογία, ψυχιατρική, ψυχολογία, ενδοκρινολογία, καρδιολογία, πνευμονολογία, ογκολογία, γηριατρική, και στη φυσιολογία των συστημάτων του ανθρωπίνου οργανισμού και άλλων ζωϊκών συστημάτων.
Η προώθηση διεπιστημονικών και διεθνών αλληλεπιδράσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε οικονομικούς παράγοντες, πολιτικούς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες, επιστήμονες και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς προς όφελος της Μάνης. Η υποστήριξη συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων ανάμεσα σε επιστήμονες, οικονομικούς παράγοντες και επαγγελματιών της περιοχής στα παραπάνω θέματα.
Η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών αξιολόγησης προγραμμάτων παρέμβασης σε επίπεδο κυβέρνησης, περιφέρειας και δημοτικών αρχών η και άλλων ιδιωτικών φορέων και επιστημονικών εταιρειών, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του σωματείου. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και προετοιμασίας προγραμμάτων παρέμβασης στους παραπάνω τομείς δραστηριοτήτων του σωματείου.
H προώθηση της συνεργασίας και της επικοινωνίας των επιστημόνων από διαφορετικά ερευνητικά πεδία με τους ντόπιους επαγγελματίες και οικονομικούς παράγοντες, που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον την προαγωγή του επιστημονικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού έργου καθώς αυτά σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και προβολή της Μάνης.
Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις ανάγκες της Μάνης με τη διεκδίκηση και διαχείριση προγραμμάτων που στοχεύουν στο «ευ ζην» των προσώπων, επαγγελματικών ομάδων και πληθυσμών που ζουν στην περιοχή.
Η βράβευση προσωπικοτήτων, Eλλήνων και ξένων, που έχουν συνεισφέρει στην κοινωνική, επιστημονική και οικονομική προβολή της Μάνης, διεθνώς.
Η χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές, φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές κατοίκων ή καταγωγής εκ Μάνης, που έχουν σημειώσει επιδόσεις αριστείας σε διάφορους τομείς της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Παροχή χρηματικών βραβείων, υποτροφιών η και χορηγιών, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, σε πρόσωπα ή ομάδες προσώπων ή και συλλόγων της Μάνης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
Τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί από το σωματείο είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Η αύξηση του αριθμού των ενεργών πολιτών και διακεκριμένων προσωπικοτήτων που ευαισθητοποιούνται στα προβλήματα αλλά και ιδιαιτερότητες/πλεονεκτήματα του φυσικού και ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής με στόχο την προσέλκυση οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
Η αύξηση του αριθμού των ατόμων που θα ακολουθούν τις δραστηριότητες του σωματείου και η αξιοποίηση των επιστημόνων, οικονομικών παραγόντων και επαγγελματιών της περιοχής με στόχο τη συνεργασία για την πλέον αποτελεσματική προβολή και ανάπτυξη της περιοχής.
Η εκπόνηση ή/και η συμμετοχή σε ερευνητικά ή επιστημονικά πρωτόκολλα, προγράμματα ή άλλες επιστημονικές δράσεις, σε συνεργασία με άλλους δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα ή επιστημονικές εταιρίες στον Ελληνικό ή Διεθνή χώρο καθώς και την ανάληψη της διαχείρισης προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών ως «φορέας υλοποίησης προγραμμάτων».
Η διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο για τη προώθηση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και των κατοίκων της.
Η διασύνδεση με Επιστημονικές Εταιρίες, Ιδρύματα, Υπηρεσίες, Φορείς, Σωματεία στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο με στόχο την προώθηση ποικίλων δράσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες ανάπτυξης της περιοχής.
Η επιμέλεια ή/και η έκδοση εντύπου, οπτικοακουστικού ή άλλου ενημερωτικού, εκπαιδευτικού ή επιστημονικού υλικού και ηλεκτρονικών περιοδικών και ανακοινώσεων.
Η προσφορά επιστημονικών ή/και εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω της παροχής υπηρεσιών σε άτομα, επαγγελματικές ομάδες η πληθυσμούς της περιοχής.
H αξιοποίηση κάθε πρόσφορου και νομίμου μέτρου προς επιτέλεση των επιδιωκομένων σκοπών, όπως ενδεικτικά με παραστάσεις ενώπιον των αρχών, άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, κ.λπ.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.