Οι μαθητές που προέρχονταν από αστικά στρώματα και ήταν γιοί εμπόρων,
μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών κ.λ.π. φοιτούσαν στα Γυμνάσια του Νομού σε
μεγαλύτερα ποσοστά από τα παιδιά των αγροτικών οικογενειών και βέβαια στόχευαν
στην ένταξή τους σε μια ανώτερη κοινωνική ομάδα μέσω των σπουδών τους. Οι
μαυθητές αυτοί ήταν επίσης με αλφαβητική σειρά:
1. 1. Ο Μιχαήλ Γ. Γεωργακάκος (1885), γιος ιερέα από την Πάνιτσα, στα
ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και γυμνάσιο Γυθείου, την
περίοδο 1894-1903.
2. Ο Διονύσιος Γεωργίου Γιανναράκος (1880), γιος εμπόρου από την Πάνιτσα,
στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1891-
1900.
3. Ο Σταύρος Γεωργίου Γκενάκος (1872), γιος δημοδιδάσκαλου από την
Καρυούπολη, στο γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
4. Ο Δημήτριος Ν. Γρηγοράκης (1887), γιος πλοιάρχου από το Δρυαλί, στο
γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1903-1906.
5. Ο Ιωάννης Βασιλείου Δασκαλάκης (1872), γιος ιερέα από το Κολοκύνθιο, στο
γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
6. Ο Παναγιώτης Βασιλείου Δημάκος (1881), γιος ξυλουργού από την Πάνιτσα,
Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1893-1904.
7. Ο Σταύρος Νικολάου Δημόπουλος (1896), γιος καφεπώλη από τον Κότρωνα,
στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1907-
1910.
8. Ο Ηλίας Ιωάννη Δικαιάκος (1893), γιος πλοιάρχου από τον Αργιλιά, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1905-
1911.
9. Ο Ηλίας Γρηγορίου Δουργούτης (1878), γιος οπωροπώλη από το
Μαυροβούνι, στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο
1889-1895.
10. Ο Ξάνθιππος Κωνσταντίνου Ζαγοριανάκος (1892), γιος στρατιωτικού από την
Καρυούπολη, στο γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1907-1910.
11. Ο Σαράντος Π. Ζερβουλάκος (1879), γιος ειρηνοδίκη από το Μαλεύρι, στα
Α΄ελληνικά σχολεία και γυμνάσια Γυθείου και Σπάρτης, την περίοδο 1890-
1894.
12. Ο Ιωάννης Νικολάου Ζυμαράκος (1888), γιος εικονογράφου από την
Πάνιτσα, στο Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο
1900-1908.
13. Ο Παναγιώτης Δημ. Θωμάκος (1887), γιος εμπόρου από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1898-1907.
14. Ο Ιωάννης Γεωργίου Καλαματιανός (1870), γιος ιερέα από το Μαυροβούνι,
στο γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1893.
15. Ο Γεώργιος Π. Καράμπελας (1885), γιος υπαλλήλου από την Πάνιτσα, στο
Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1896-1902.
16. Ο Γρηγόριος Νικολάου Λαδακάκος (1865), γιος ιερέα από τον Παρασυρό,
στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1879-
1880.
17. Ο Δημήτριος Νικολάου Λαδακάκος (1875), γιος ιερέα από τον Παρασυρό,
στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
18. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Μανιατάκος (1884), γιος ιερέα από τα Κονάκια, στα
Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1895-1900.
19. Ο Νικόλαος Κωνσταντίνου Μενδράκος (1877), γιος διδασκάλου από το
Μαυροβούνι, στο γυμνάσιο Γυθείου, το 1889.
20. Ο Νικόλαος Δημ. Μηλάκος (1891), γιος στρατιωτικού από το Βαχό, στα
ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την
περίοδο 1902-1905.
21. Ο Αντώνιος Χρ. Μπεζαντάκος (1898), γιος εμποροκτηματία από την Πάνιτσα,
στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1908-1911.
22. Ο Θεόδωρος Γ. Μπουκλάκος (1853), γιος υπαλλήλου από την Πάνιτσα, στο
ελληνικό σχολείο Αρεόπολης και το γυμνάσιο Σπάρτης, το 1868
23. Ο Γεώργιος Πέτρου Μπουνάκος (1895), γιος διδασκάλου από τη Γονέα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1905-1912.
24. Ο Χαρίλαος Ιωάννη Μπουτσικάρης (1884), γιος εμπόρου από το
Σιδηρόκαστρο, στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την
περίοδο 1896-1903.
25. Ο Θεόδωρος Στυλιανού Ξανθάκος (1898), γιος εργάτη από τον Πολυάραβο,
στο Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1909-1912.
26. Ο Ιωάννης Σπυρίδωνος Οικονομόπουλος (1856), γιος ιερέα από την Παλοβά,
στο γυμνάσιο Σπάρτης, την περίοδο 1872-1875.
27. Ο Δημήτριος Γεωργίου Παναγιωτάκος (1887), γιος ιερέα από την Παλοβά,
στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1897-1901.
28. Ο Θωμάς Π. Παπαδάκος (1876), γιος ιερέα από τη Ράχη, στο γυμνάσιο
Γυθείου, την περίοδο 1890-1893.
29. Ο Σαράντος Βασιλείου Παπαδάκος (1873), γιος ιερέα από το Βαθύ, στο
γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
30. Ο Βασίλειος Ευαγγέλου Πετρούνιας (1887), γιος εμπόρου από τη Λάγεια, στα
ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου και τα γυμνάσια Σπάρτης και
Γυθείου, την περίοδο 1898-1902.
31. Ο Ηλίας Ταγαρούλιας (1873), γιος εμπόρου από τη Λάγεια, στο γυμνάσιο
Γυθείου, το 1891.
32. Ο Δημήτριος Γρηγορίου Τζαννετάκος (1889), γιος εμπόρου από το Σκουτάρι,
στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την
περίοδο 1899-1906.
33. Ο Πιέρρος Ηλία Τσασάκος (1878), γιος εργάτη από το Μαυροβούνι, στο Α΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1897.
34. Ο Ιωάννης Γεωργίου Τσιγκουράκος (1878), γιος ιερέα από το Μαυροβούνι,
στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1895.

Στη συνέχεια καταγράφονται επίσης με αλφαβητική σειρά οι μαθητές Γυμνασίου,
που ήταν ορφανοί πατρός, με αποτέλεσμα να μην σώζεται το επάγγελμα του πατέρα
τους. Κυρίως προέρχονταν από αγροτικές οικογένειες, ίσως και κάποιοι από αστικά
στρώματα.
1. Ο Χρήστος Διονυσίου Αναστασάκος (1874) από την Καρυούπολη, στο
Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1893.
2. Ο Γεώργιος Α. Γιαννακοδήμος (1887) από τη Λάγεια, στο γυμνάσιο Γυθείου
το 1905.
3. Ο Πέτρος Π. Δημητράκος (1885) από την Τευθρώνη στο γυμνάσιο Γυθείου,
το 1901.
4. Ο Σταύρος Διακουμάκος (1853) από το Νεοχώρι, στο γυμνάσιο Σπάρτης την
περίοδο 1869-1870.
5. Ο Ιωάννης Δ. Εξαρχάκος (1884) από το Μαλεύρι, στο Β΄ελληνικό σχολείο
και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1899-1907.
6. Ο Κωνσταντίνος Ηλία Θωμάκου (1889) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1901-1904.
7. Ο Γεώργιος Ιωάννη Καβαλιεράκης (1864) από την Καρυούπολη, στο
Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Σπάρτης, την περίοδο 1877-1883.
8. Ο Μιχαήλ Ιω. Καράμπελας (1891) από το Νεοχώρι, στο Β΄ ελληνικό σχολείο
και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1904-1910.
9. Ο Ιωάννης Δ. Κασίμης (1883) από το Αχίλλειο, στο γυμνάσιο Γυθείου, το
1899.
10. Ο Ηλίας Νικολάου Μανδραπήλιας (1875) από το Μαλεύρι, στα Α΄και
Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1890-1897.
11. Ο Λεωνίδας Μιχαήλ Μπουκουβαλάκος (1891) από την Καρυούπολη, στο Β΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1903-1909.
12. Ο Ιωάννης Γεωργίου Ξανθάκος (1886) από τα Κονάκια, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Σπάρτης, την περίοδο 1899-1905.
13. Ο Νικόλαος Δημ. Παπαδοσπυριδάκος (1893) από τα Καλύβια, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1904-
1909.
14. Ο Ανάργυρος Λυκούργου Πετροπουλάκης (1874) από τη Ράχη, στο Α΄
ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
15. Ο Αναστάσιος Μιχαήλ Πετροπουλάκης (1876) από τη Ράχη, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1893.
16. Ο Κωνσταντίνος Ηλία Σκουτελάκος (1874) από τον Κότρωνα, στο γυμνάσιο
Γυθείου, την περίοδο 1890-1892.
17. Ο Σωτήριος Σταυράκος (1889) από τη Λάγεια, στα ελληνικά σχολεία
Κότρωνα και Λάγειας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1903-1906.
Μαθητές ελληνικών σχολείων
Οι μαθητές των ελληνικών σχολείων που προέρχονταν από την επαρχία Γυθείου
αποφοίτησαν από τα δημοτικά σχολεία Αγ. Νικολάου Μελιτίνης, Αχιλλείου, Βαχού,
Α΄ και Β΄ Γυθείου, Καλυβίων Γυθείου, Καρβελά, Κονακίων, Κότρωνα, Κουτουμούς,
Λάγειας, Λυγερέα, Μαραθέας, Μαυροβουνίου, Νεοχωρίου, Παλοβάς, Πάνιτσας,
Σελινίτσας, Σιδηροκάστρου, Σκαμνακίου, Σκουταρίου, Τσεροβάς,Φλομοχωρίου,
Χάνια Κουτουμούς Χειμάρρας, αλλά και Λεβετσόβων, Η΄ και ΙΣΤ΄ Αθηνών κ.α.
Μερικοί, προφανώς για οικογενειακούς λόγους, πηγαινοέρχονταν σε διάφορα
ελληνικά σχολεία του Νομού Λακωνίας αλλά και αλλού.
Οι μαθητές, παιδιά αγροτικών οικογενειών, που φοίτησαν έστω και σε μία
τάξη των ελληνικών σχολείων του Νομού ή που τελείωσαν το τριτάξιο ελληνικό
σχολείο ήταν με αλφαβητική σειρά:

1. Ο Παναγιώτης Νικολάου Αγαδάκος (1899) από την Καινούργια Χώρα, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1911-1912.
2. Ο Βασίλειος Μιχαήλ Αλεβιζάκος (1875) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1888-1890.
3. Ο Γεώργιος Στυλιανού Αλεβιζάκος (1893) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1903-1904.
4. Ο Δημ. Θεοδ. Αλεβιζάκος (1898) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, την περίοδο 1910-1912.
5. Ο Θεοδόσιος Δημ. Αλεβιζάκος (1878) από τη Χειμάρρα, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Αρεόπολης, την περίοδο 1889-1892.
6. Ο Ιωάννης Σ. Αλεβιζάκος (1877) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, την περίοδο 1888-1889.
7. Ο Παναγιώτης Δημ. Αλειφεράκος (1900) από το Σκαμνάκι, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1911-1912.
8. Ο Δημήτριος Γ. Αλεξάκος (1885) από το Μαυροβούνι, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1895-1900.
9. Ο Πέτρος Γεωργίου Αλεξάκος (1893) από το Μαυροβούνι, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1903-1904.
10. Ο Παναγιώτης Α. Αλτζερινάκος (1882) από το Βαθύ, στα ελληνικά σχολεία
Μολάων και Α΄ Γυθείου, την περίοδο 1893-1897.
11. Ο Μιμίκος Κων/νου Αλτζερινάκου Γρηγόρα (1882) από την Καρυούπολη,
στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1893-1897.
12. Ο Ιωάννης Αναγνωστάκος (1866) από το Κολοκύνθιο, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Σπάρτης, το 1881.
13. Ο Σταύρος Αναγνωστάκος (1866) από το Φλομοχώρι, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, την περίοδο 1880-1881.
14. Ο Δημήτριος Πέτρου Αναϊπάκος (1990) από την Τσίχοβα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1910-1912.
15. Ο Θεόδωρος Β. Αναστασάκος (1882) από το Μαυροβούνι, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1893-1898.
16. Ο Θεόδωρος Τζ. Αναστασάκος (1885) από το Μαυροβούνι, στα Α΄ και Β΄
ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1897-1902.
17. Ο Ιωάννης Γεωργίου Αναστασάκος (1892) από τον Αγερανό, στα Α΄ και Β΄
ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1903-1907.
18. Ο Κυριάκος Γ. Αναστασάκος (1876) από την Καρυούπολη, στα Α΄και
Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
19. Ο Λεωνίδας Αναστασάκος (1878) από την Καρυούπολη, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1890.
20. Ο Μιχαήλ Β. Αναστασάκος (1880) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1890-1892.
21. Ο Ανδρέας Ηλία Ανδρακάκος (1899) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό σχολείο
Πάνιτσας, την περίοδο 1910-1912.
22. Ο Βασίλειος Κων/νου Ανδρακάκος (1895) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1907-1909.
23. Ο Βασίλειος Λ. Ανδρακάκος (1887) από την Πάνιτσα, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1901-1902.
24. Ο Γεώργιος Θ. Ανδρακάκος (1893) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό σχολείο
Πάνιτσας, την περίοδο 1905-1908.
25. Ο Ιωάννης Κων/νου Ανδρακάκος (1899) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1910-1912.
26. Ο Κυριάκος Θ. Ανδρακάκος (1885) από την Πάνιτσα, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1897-1900.
27. Ο Ηλίας Ανδρεάκος (1885) από το Μαυροβούνι, στο Β΄ελληνικό σχολείο
Γυθείου, το 1895.
28. Ο Τζαννέτος Γ. Ανδρεάκος (1896), γιος γεωργοποιμένος από τον Πολυάραβο,
στο ελληνικό σχολείο Αγ. Νικολάου Μελιτίνης, την περίοδο 1908-1909.
29. Ο Ανδρέας Π. Ανδρεϊκος (1878) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1890.
30. Ο Ευστράτιος Γ. Αντζουλάκος (1879) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου την περίοδο 1890-1891.
31. Ο Στυλιανός Γ. Αντωνάκος (1880) από την Καρυούπολη, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1891.
32. Ο Γεώργιος Γρηγορίου Αποστολάκος (1896), γιος ποιμένα από τα
Σκυφιάνικα, στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, το 1908.
33. Ο Μιχαήλ Αράπης (1874) από τα Δημαρίστικα, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, το 1912.
34. Ο Σωτήριος Λ. Αράπης (1884) από τα Πέρα Δημαρίστικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1897-1900.
35. Ο Πέτρος Π. Αρβανίτης (1895) από την Καινούργια Χώρα, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1905-1906.
36. Ο Πέτρος Θ. Αργυράκης (1877) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1890.
37. Ο Βενετσάνος Βασιλείου Βαβούλης (1899) από την Παλοβά, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1910.
38. Ο Ιωάννης Βαβούλης (1881) από το Μαλεύρι, στο Β΄ελληνικό σχολείο
Γυθείου, το 1892.
39. Ο Σωτήριος Βασιλείου Βαβούλης (1891) από την Παλοβά, στα ελληνικά
σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1903-1904.
40. Ο Γεώργιος Ιωάννη Βαβουλογιάννης (1894) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1905-1908.
41. Ο Ηλίας Μιχαήλ Βαγιακάκος (1900) από την Τσεροβά, στο ελληνικό σχολείο
Αρεόπολης, την περίοδο 1911-1912.
42. Ο Παναγιώτης Νικ. Βαρζακάκος (1899) από το Λυγερέα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1911-1912.
43. Ο Πέτρος Γεωργίου Βαρζακάκος (1896) από το Σκουφομύτη, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, το 1909.
44. Ο Γεώργιος Δημ Βασιλάκος (1899) από το Σκουτάρι, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, το 1911.
45. Ο Γεώργιος Π. Βασιλάκος (1879) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, την περίοδο 1881-1883.
46. Ο Κυριάκος Βασιλάκος (1876) από το Μαλεύρι, στο Α΄ ελληνικό σχολείο
Γυθείου, την περίοδο 1890-1891.
47. Ο Μιχαήλ Βασιλάκος (1877) από το Μαλεύρι, στο Β΄ ελληνικό σχολείο
Γυθείου, το 1891.
48. Ο Πέτρος Αλεξάνδρου Βασιλάκος (1891) από το Λυγερέα, στα ελληνικά
σχολείο Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου, την περίοδο 1903-1905.
49. Ο Στέφανος Βασιλάκος (1878) από το Μαλεύρι, στο Α΄ ελληνικό σχολείο
Γυθείου, το 1891.
50. Ο Σωτήριος Β. Βασιλάκος (1901) από τον Άγιο Βασίλειο, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1911.
51. Ο Σταύρος Αντωνίου Βασιλαράκος (1899) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1910-1912.
52. Ο Δημήτριος Γεωργίου Βασιλούνης (1900) από τα Σολά, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1911-1912.
53. Ο Ιωάννης Κ. Βασιλούνης (1879) από τα Σολά, στα Α΄ και Β΄ελληνικά
σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1890-1896.
54. Ο Τζαννέτος Σταύρου Βατικιώτης (1895) από το Φλομοχώρι, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα, Α΄και Β΄Γυθείου, την περίοδο 1905-1908.
55. Ο Δημήτριος Σωτηρίου Βεδουράκος (1890) από τον Αγερανό, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1904.
56. Ο Πέτρος Ηλία Βεντίκος (1896) από το Νύφι, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, το 1908.
57. Ο Ιωάννης Β. Βιτσιλόγιαννης (1873) από τη Λάγεια, στο Α΄ ελληνικό σχολείο
Γυθείου, το 1889.
58. Ο Γεώργιος Ιωάννη Βλαχάκος (1900) από τα Κονάκια, στο ελληνικό σχολείο
Πάνιτσας, την περίοδο 1911-1912.
59. Ο Γεώργιος Βοδονικόλας (1893) από τα Δημαρίστικα, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, το 1904.
60. Ο Πέτρος Ηλία Βοϊδάκος Βαγιακάκος (;) (1891) από την Τσεροβά, στο
ελληνικό σχολείο Αρεόπολης, το 1904.
61. Ο Ευάγγελος Ηλία Βορβολάκος (1889) από τη Μαραθέα, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1901.
62. Ο Τζαννέτος Βορβολάκος (1892) από τη Μαραθέα, στο Β΄ ελληνικό σχολείο
Γυθείου, το 1904.
63. Ο Θεόδωρος Δημητρίου Βουγικλάκης (1887) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1900.
64. Ο Παναγιώτης Γ. Βουγικλάκης (1889) από τη Λάγεια, στα ελληνικά σχολεία
Κίττας και Λάγειας, την περίοδο 1902-1903.
65. Ο Σωτήριος Μ. Βουγικλάκης (1895) από τη Λάγεια, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, την περίοδο 1905-1908.
66. Ο Ηλίας Γαλάκος (1888) από τη Λάγεια, στα ελληνικά σχολεία Κίττας και
Λάγειας, την περίοδο 1902-1903.
67. Ο Δημήτριος Π. Γαλανάκος (1893) από το Σκουτάρι, στο Α΄ελληνικό σχολείο
Γυθείου, το 1903.
68. Ο Βασίλειος Μιχαήλ Γερακαράκος (1889) από τον Κάββαλο, στα ελληνικά
σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα, την περίοδο 1901-1903.
69. Ο Αντώνιος Ιωάννη Γερμανάκος (1878) από τον Πασσαβά, στα Α΄και Β΄
ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1890-1894.
70. Ο Χαρίλαος Μιχαήλ Γερμανάκος (1895) από το Βαχό, στο ελληνικό σχολείο
Αρεόπολης, την περίοδο 1906-1907.
71. Ο Γεώργιος Θ. Γεωργακάκος (1868) από το Φλομοχώρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1880-1881.
72. Ο Γεώργιος Στέφανου Γεωργακάκος (1898) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1909-1911.
73. Ο Ευθύμιος Κυριάκου Γεωργακάκος (1897) από το Φλομοχώρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1909-1912.
74. Ο Λάζαρος Π. Γεωργακάκος (1894) από το Φλομοχώρι, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, την περίοδο 1905-1908.
75. Ο Λεωνίδας Δ. Γεωργακάκος (1890) από το Φλομοχώρι, στα ελληνικά
σχολεία Α΄ Γυθείου και Κότρωνα, την περίοδο 1902-1906.
76. Ο Μιχαήλ Κ. Γεωργακάκος (1885) από το Φλομοχώρι, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, την περίοδο 1896-1899.
77. Ο Παναγιώτης Π. Γεωργακάκος (1893) από το Φλομοχώρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1903-1905.
78. Ο Πέτρος Θ. Γεωργακάκος (1875) από το Φλομοχώρι, στα ελληνικά σχολεία
Α΄και Β΄ Γυθείου και Κότρωνα, την περίοδο 1889-1895.
79. Ο Στυλιανός Παναγιώτη Γεωργακάκος (1883) από την Κουτουμού, στα
ελληνικά σχολεία Γυθείου και Μολάων, την περίοδο 1897-1898.
80. Ο Γεώργιος Γεωργακαράκος (1878) από το Μαλεύρι, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1889-1890.
81. Ο Νικόλαος Γ. Γεωργάκος (1884) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, το 1896.
82. Ο Π. Γεωργαρέας (1885) από τη Λάγεια, στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το
1896.
83. Ο Γεώργιος Ν. Γεωργιτσανάκος (1889) από τον Καρβελά, στα ελληνικά
σχολεία Β΄ Γυθείου και Πάνιτσας, την περίοδο 1901-1904.
84. Ο Ιωάννης Κ. Γεωργιτσανάκος (1869) από τον Καρβελά, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1889.
85. Ο Βασίλειος Γεωργόπουλος (1888) από τη Μαλλιαρή Συκιά, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1900.
86. Ο Γεώργιος Γεωργόπουλος (1894) από την Αχουμάτου, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1904.
87. Ευθύμιος Δ. Γεωργόπουλος (1899) από τα Χάνια Κουτουμούς, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1911-1912.
88. Ο Ιωάννης Σωτηρίου Γεωργόπουλος (1897) από τους Πιόντες, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1909-1912.
89. Ο Κυριάκος Π. Γεωργόπουλος (1891) από τους Πιόντες, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1903-1905.
90. Ο Παναγιώτης Β. Γεωργόπουλος (1900) από τους Πιόντες, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1912.
91. Ο Πέτρος Β. Γεωργόπουλος (1894) από τους Πιόντες, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, την περίοδο 1904-1906.
92. Ο Γεώργιος Ιωάννη Γιαννακός (1877) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1887.
93. Ο Ιωάννης Δ. Γιαννακός (1879) από την Καρυούπολη, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1891-1892.
94. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Γιανναράκος (1899) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1911-1912.
95. Ο Δημήτριος Γ. Γιανναράκος (1882) από το Μαλεύρι, στα Α΄ και Β΄ ελληνικά
σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1893-1895.
96. Ο Δημήτριος Γ. Γιανναράκος (1896) από την Κουτουμού, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1908-1909.
97. Ο Παναγιώτης Γ. Γιανναράκος (1875) από την Πάνιτσα, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1890-1891.
98. Ο Γιαννούζος Κ. Γιαννουζάκος (1883) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1896-1897.
99. Ο Ηλίας Γ. Γιαννουζάκος (1887) από την Αλεπού, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, την περίοδο 1900-1902.
100. Ο Επαμεινώνδας Γ. Γιαννουλάκος (1863) από τη Ριγανόχωρα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1879.
101. Ο Πέτρος Γιαννουλάκος (1875) από τη Ριγανόχωρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1888-1890.
102. Ο Σταύρος Γιαννουλάκος (1880) από την Καρυούπολη, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1890-1891.
103. Ο Σταύρος Ν. Γιατράκος (1899) από το Αχίλλειο, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1910-1912.
104. Ο Παναγιώτης Νικολάου Γιδάκος (1900) από το Φλομοχώρι, στο
ελληνικό σχολείο Αρεόπολης, την περίοδο 1911-1912.
105. Ο Ιωάννης Γκενάκος (1890) από την Τσεροβά, στα ελληνικά σχολεία
Α΄ Γυθείου και Κότρωνα, την περίοδο 1902-1903.
106. Ο Ιωάννης Στ. Γκιτάκος (1899) από τη Λάγεια, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, την περίοδο 1910-1912.
107. Ο Βασίλειος Π. Γουλάκος (1874) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1886-1887.
108. Ο Μιχαήλ Γεωργίου Γουλάκος (1896) από τα Λουκάδικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1908-1909.
109. Ο Νικόλαος Π. Γουλάκος (1884) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1896-1898.
110. Ο Περικλής Γουλάκος (1870) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1888-1896.
111. Ο Φώτος Π. Γουνελάς (1894) από τη Λάγεια, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, το 1905.
112. Ο Ιωάννης Λ. Γουρδομιχάλης (1895) από το Φλομοχώρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1907-1908.
113. Ο Γρηγόριος Αριστ. Γρηγορακάκης (1900) από τον Πάληρο, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1911-1912.
114. Ο Σταύρος Μιχαήλ Γρηγορακάκης (1897) από το Πόρτο-Κάγιο, στα
ελληνικά σχολεία Κίττας και Λάγειας, την περίοδο 1909-1912.
115. Ο Παναγιώτης Γρηγοράκης (1872) από την Καρυούπολη, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1889.
116. Ο Αλέξανδρος Π. Γρηγοράκος (1881) από τον Καρβελά, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1891-1894.
117. Ο Ιωάννης Γρηγορίου Γρηγοράκος Μελίης (1890) από τη Σπύρα, στα
ελληνικά σχολεία Κίττας και Λάγειας, την περίοδο 1903-1906.
118. Ο Παναγιώτης Γρηγοράκος (1881) από το Κολοκύνθιο, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1893.
119. Ο Ιωάννης Γριβάκος (1879), γιος στρατιώτη από τη Καρυούπολη, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1889-1890.
120. Ο Γεώργιος Γριμπιλάκος (1878) από το Μαλεύρι, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1891.
121. Ο Γεώργιος Π. Δαμηλάκος (1880) από το Μαυροβούνι, στα Α΄και
Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
122. Ο Δημήτριος Τζ. Δαμηλάκος (1879) από το Μαυροβούνι, στα Α΄και
Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1892-1896.
123. Ο Πέτρος Γ. Δαμηλάκος (1875) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1889.
124. Ο Αντώνιος Νικολάου Δαμιανάκος (1875) από το Μαλεύρι, στα Α΄
και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
125. Ο Δημήτριος Γεωργίου Δαμιανάκος (1900) από το Σιδηρόκαστρο, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, το 1911.
126. Ο Πέτρος Αποστόλου Δαμιανάκος (1899) από την Πάνιτσα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, το 1911.
127. Ο Σαράντος Γρηγορίου Δαμιανάκος (1889) από την Πάνιτσα, στα
ελληνικά σχολεία Β΄ Γυθείου και Πάνιτσας, την περίοδο 1903-1906.
128. Ο Πέτρος Ηλία Δανηλάκος (1879) από την Καρυούπολη, στο Β΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1891.
129. Ο Π. Α. Δασκαλάκης (1865) από τη Ριγανόχωρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1879.
130. Ο Παναγιώτης Φιλ. Δασκαλάκης – Δεμέστιχας (1899) από την
Αλεπού, στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1911-1912.
131. Ο Τσιγκουριάς Α. Δασκαλάκης – Δεμέστιχας (1869) γιος δημ.
Παρέδρου από την Αλεπού, στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο
1880-1885.
132. Ο Γρηγόριος Κ. Δεμέστιχας (1885) από το Σκουτάρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1897.
133. Ο Κομνηνός Γεωργίου Δεμέστιχας (1890) από το Σκουτάρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1902.
134. Ο Κομνηνός Γεωργίου Δεμέστιχας (1897) από το Σκουτάρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1910-1912.
135. Ο Ιωάννης Π. Δεμοιράκος (1892) από το Σκουτάρι, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1903.
136. Ο Στυλιανός Δημ. Δερδελάκος (1900) από το Σιδηρόκαστρο, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, το 1912.
137. Ο Νικόλαος Π. Δημακάκος (1876) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1890-1891.
138. Ο Παναγιώτης Ν. Δημακάκος (1896) από το Λυγερέα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1907-1908.
139. Ο Ανδρέας Παναγιώτη Δημάκος (1900) από την Πάνιτσα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1910-1911.
140. Ο Νικόλαος Δημητρακάκος (1867) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1880-1881.
141. Ο Νικόλαος Μιχήλ Δημητρακάκος (1900) από το Φλομοχώρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1912.
142. Ο Παναγιώτης Δημ. Δημητρακάκος (1893) από τη Χειμάρρα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1905-1908.
143. Ο Βασίλειος Δημητρακαράκος (1888) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1903-1904.
144. Ο Δημήτριος Π. Δημητράκος (1901) από το Σκαμνάκι, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, το 1912.
145. Ο Θεοδ. Σταύρου Δημητράκος (1896) από τα Σκαλτσοτιάνικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1909.
146. Ο Θωμάς Ιωάννη Δημητράκος (1884) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1894-1897.
147. Ο Ξανθος Θεοδ. Δημητράκος (1892) από τον Αγερανό, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1904-1906.
148. Ο Αριστείδης Π. Δημογιαννάκος (1892) από τα Λουκάδικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1903-1907.
149. Ο Κωνσταντίνος Δημογιαννάκος (1887) από τα Λουκάδικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1899-1902.
150. Ο Δημήτριος Σπυρίδωνα Διακουμάκος (1893) από την Κουτουμού,
στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1906-1908.
151. Ο Έξαρχος Ιωάννη Διακουμάκος (1892) από τον Καρβελά, στα Α΄και
Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1903-1906.
152. Ο Ανάργυρος Ιωάννη Δουκάκος (1877) από το Μαλεύρι, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1891.
153. Ο Γεώργιος Ν. Δουκάκος (1900) από το Σκαμνάκι, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1911-1912.
154. Ο Παναγιώτης Θ. Δουκάκος (1881) από το Σκαμνάκι, στα Α΄και
Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1891-1895.
155. Ο Παναγιώτης Χ. Δουκάκος (1893) από το Σκαμνάκι, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1905-1907.
156. Ο Τηλέμαχος Δουκάκος (1898) από τη Μαραθέα, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1909.
157. Ο Αναστάσιος Γρηγορίου Δουργούτης (1886) από το Μαυροβούνι,
στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1896-1897.
158. Ο Λεωνίδας Β. Δραγουμάνος (1866) από το Φλομοχώρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1879.
159. Ο Παναγιώτης Πέτρου Δραγουμάνου (1890) από το Φλομοχώρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1911-1912.
160. Ο Δημήτριος Γεωργίου Δρακουλάκος (1889) από την Καρυούπολη,
στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Αρεόπολης, το 1901.
161. Ο Θεοδόσιος Δρακουλάκος (1890) από το Σκουτάρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1903.
162. Ο Νικόλαος Δρακουλάκος (1890) από τη Ράχη, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1901.
163. Ο Ηλίας Αλεξάνδρου Δριβάκος (1899), γιος γεωργοποιμένα από τον
Πολυάραβο, στά ελληνικά σχολεία Αγίου Νικολάου Μελιτίνης και Α΄
Γυθείου, την περίοδο 1911-1912.
164. Ο Ηλίας Αντωνίου Δριβάκος (1901) από το Λυγερέα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, το 1911.
165. Ο Παναγιώτης Δ. Δριβάκος (1894) από το Λυγερέα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1906-1908.
166. Ο Γεώργιος Ιωάννη Εξαρχουλάκος (1898) από την Πάνιτσα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1910-1912.
167. Ο Ιωάννης Θ. Εξαρχουλάκος (1897) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1907-1910.
168. Ο Παναγιώτης Γ. Εξαρχουλάκος (1874) από την Πάνιτσα, στα Α΄και
Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
169. Ο Στέφανος Στυλιανού Εξαρχουλάκος (1892) από την Πάνιτσα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1904-1906.
170. Ο Δημήτριος Κ. Εξαρχουλέας (1876) από το Μαλεύρι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1889.
171. Ο Ιωάννης Ν. Ζαβαλάκος (1893) από τα Καλύβια, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, το 1904.
172. Ο Παναγιώτης Στ. Ζαγανάκος (1900) από τα Μαρούλια, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1912.
173. Ο Νικόλαος Ηλία Ζαγοριανάκος (1890) από την Τσεροβά, στο
ελληνικό σχολείο Αρεόπολης, την περίοδο 1902-1903.
174. Ο Πέτρος Ν. Ζαφειράκος (1891) από τη Μαραθέα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1904-1907.
175. Ο Γεώργιος Σταύρου Ζερβουλάκος (1884) από τα Κονάκια, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1895-1900.
176. Ο Λεωνίδας Σταύρου Ζερβουλάκος (1900) από τα Κονάκια, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1911-1912.
177. Ο Στυλιανός Σταύρου Ζερβουλάκος (1898) από τα Κονάκια, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1909-1911.
178. Ο Γεώργιος Μ. Ζευγολατάκος (1890) από το Νεοχώριο, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1904.
179. Ο Πιέρρος Μ. Ζεγολατάκος (1876) από το Νεοχώρι, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
180. Ο Δρακούλης Ιωάννη Ζόβολης (1896) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1906-1910.
181. Ο Σωτήριος Δ. Ζόβολης (1896) από τη Λάγεια, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, την περίοδο 1905-1906.
182. Ο Γεώργιος Θ. Θεοδοσόπουλος (1894) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1905-1907.
183. Ο Ν. Θεοδωρακάκος (1867) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, την περίοδο 1879-1881.
184. Ο Θεόδωρος Β. Θεοδωράκος (1885) από το Μαυροβούνι, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1895-1897.
185. Ο Ιωάννης Ηλία Θεοδωράκος (1894) από το Βαχό, στο ελληνικό
σχολείο Αρεόπολης, την περίοδο 1906-1909.
186. Ο Νικόλαος Θεοδωράκος (1893) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1907-1908.
187. Ο Παναγιώτης Θωμά Θεοδωράκος (1900) από το Φλομοχώρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1912.
188. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Θεοδωράκος (1888) από το Βαχό, στο ελληνικό
σχολείο Αρεόπολης, την περίοδο 1900-1903.
189. Ο Στυλιανός Πατρίκ Θεοδωράκος (1896) από το Βαχό, στο ελληνικό
σχολείο Αρεόπολης, την περίοδο 1906-1909.
190. Ο Γεώργιος Θεοδωρολιάκος (1894) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1906.
191. Ο Αναστάσιος Γ. Θωμάκος (1878), γιος κηπουρού από το
Μαυροβούνι, στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
192. Ο Αντώνιος Ηλία Θωμάκος (1876) από τον Κότρωνα, στα ελληνικά
σχολεία Α΄ και Β΄ Γυθείου και Κότρωνα, την περίοδο 1887-1892.
193. Ο Βρασίδας Ιωάννη Θωμάκος (1890) από τον Αγερανό, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1903-1904.
194. Ο Γεώργιος Κ. Θωμάκος (1886) από την Παλοβά, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1897.
195. Ο Θεόδωρος Π. Θωμάκος (1891), γιος γεωργοποιμένα από τον
Κότρωνα, στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1902-1905.
196. Ο Κωνσταντίνος Αντωνίου Θωμάκος (1891) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1904-1908.
197. Ο Λεωνίδας Θωμάκος (1901) από τον Καρβελά, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1911-1912.
198. Ο Λεωνίδας Θ. Θωμάκος (1875) από τη Χειμάρρα, στα ελληνικά
σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα, την περίοδο 1888-1892.
199. Ο Μιχαήλ Ιωάννη Θωμάκος (1883) από τον Καρβελά, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1895.
200. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Θωμάκος (1894), γιος ποιμένα από το
Σιδηρόκαστρο, στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1907-1908.
201. Ο Παναγιώτης Στεφάνου Θωμάκος (1896) από τον Καρβελά, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1909-1911.
202. Ο Μιχαήλ Κ. Ισμαηλάκος (1878) από τον Κότρωνα, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1887-1892.
203. Ο Χαράλαμπος Ηλία Ισμαηλάκος (1898) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1910-1912.
204. Ο Δημήτριος Θ. Καβαλιεράκης (1889) από την Καρυούπολη, στο Β΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1900-1904.
205. Ο Θεόδωρος Γεωργίου Καβαλιεράκης (1900) από την Καρυούπολη,
στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Πάνιτσας, την περίοδο 1911-1912.
206. Ο Σωκράτης Νικολάου Καββουλάκος (1899) από το Σκουτάρι, στο Β΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1910.
207. Ο Ηλίας Ιωάννη Καζαμίας (1892) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1904-1906.
208. Ο Ιωάννης Καζαμίας (1882) από τη Λάγεια, στο Α΄ ελληνικό σχολείο
Γυθείου, το 1896.
209. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Καζαμίας (1898) από τη Λάγεια, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1909-1912.
210. Ο Πιέρος Γ. Κακάκος (1881) από το Νεοχώρι, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1891.
211. Ο Παναγιώτης Σ. Κακαλέτρης (1889) από τη Ράχη, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1900-1903.
212. Ο Επαμεινώνδας Π. Καλαγιάκος (1888) από τον Κάββαλο, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1898.
213. Ο Γεώργιος Β. Καλαματιανός (1899) από τη Μαλλιαρή Συκιά, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1911-1912.
214. Ο Δημήτριος Γ. Καλαποθάκος (1877) από την Καρυούπολη, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1891-1894.
215. Ο Κομνηνός Ν. Καλαποθάκος (1880) από την Καρυούπολη, στα
ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1891-1892.
216. Ο Μιχαήλ Αντωνίου Καλαποθάκος (1887) από τον Κάββαλο, στα
ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Αρεόπολης, την περίοδο 1898-1900.
217. Ο Κωνσταντίνος Δημ. Καλαποθαράκος (1896) από το Βαχό, στο
ελληνικό σχολείο Αρεόπολης, την περίοδο 1909-1912.
218. Ο Σταύρος Καλαποθαράκος (1891) από το Βαχό, στο ελληνικό
σχολείο Αρεόπολης, το 1902.
219. Ο Γεώργιος Π. Καλημέρης (1897) από τα Κορογωνιάνικα, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1909-1910.
220. Ο Δημήτριος Καλογεράκος (1894) από την Κουτουμού, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1906-1907.
221. Ο Περικλής Π. Καλογεράκος (1877) από το Μαλεύρι, στα Α΄και
Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
222. Ο Μιχαήλ Γεωργίου Καλογερόγιαννης (1901) από την Κοκκάλα, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, το 1912.
223. Ο Κωνσταντίνος Γ. Καπασούρης (1895) από την Κουτουμού, στα Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1908-1910.
224. Ο Ιωάννης Γεωργίου Καπελλάκος (1884) από τη Σταρέλιτσα, στο Β΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1894-1900.
225. Ο Παναγιώτης Θ. Καπερναράκος (1882) από το Μαυροβούνι, στα Α΄
και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1893-1900.
226. Ο Αντώνιος Γεωργίου Καπερνάρος (1898) από το Μαυροβούνι, στο
Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1911.
227. Ο Νικόλαος Στυλιανού Καπετανάκης (1899) από το Σιδηρόκαστρο,
στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1911.
228. Ο Θεόδωρος Μ. Καπετανάκος (1897) από το Μαυροβούνι, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1908-1911.
229. Ο Ιωάννης Γεωργίου Καπηλόριχος (1889) από τη Λάγεια, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1903-1904.
230. Ο Πέτρος Ηλία Καπουρελάκος (1892) από τον Καρβελά, στα ελληνικά
σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου, την περίοδο 1903-1904.
231. Ο Γεώργιος Ν. Καπουρέλος (1887) από τον Καρβελά, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1903.
232. Ο Πέτρος Κυριάκου Καράκος (1898) από τα Καλύβια, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1910-1912.
233. Ο Ιωάννης Γ. Καραμούζης (1892) από τη Ριγανόχωρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1906.
234. Ο Μιχαήλ Σωτηρίου Καραμούζης (1895) από τη Ριγανόχωρα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1906-1910.
235. Ο Παναγιώτης Χρήστου Καραμούζης (1894) από τη Ριγανόχωρα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1906-1908.
236. Ο Χαρίλαος Γ. Καραμούζης (1890) από τη Ριγανόχωρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1899-1900.
237. Ο Βασίλειος Θ. Καράμπελας (1878) από την Πάνιτσα, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1890-1891.
238. Ο Βασίλειος Π. Καράμπελας (1889) από την Πάνιτσα, στα ελληνικά
σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1901-1904.
239. Ο Γεώργιος Καράμπελας (1877) από το Μαλεύρι, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1891.
240. Ο Γεώργιος Δ. Καράμπελας (1893) από τα Σκυφιάνικα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1906-1909.
241. Ο Θεόδωρος Αλ. Καράμπελας (1901) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, το 1912.
242. Ο Βασίλειος Γεωργίου Καράντζαλης (1901) από τον Καρβελά, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, το 1912.
243. Ο Βασίλειος Νικολάου Καράντζαλης (1902) από τα Κονάκια, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, το 1912.
244. Ο Γεώργιος Καράντζαλης (1898) από τα Κονάκια, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, το 1910.
245. Ο Γεώργιος Νικολάου Καράντζαλης (1895) από τα Κονάκια, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1906-1909.
246. Ο Λεωνίδας Μ. Καργάκος (1865) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1879.
247. Ο Μιχαήλ Θωμά Καργάκος (1895) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1908-1909.
248. Ο Δημήτριος Ν. Κασιδόκωστας (1889) από το Αχίλλειο, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1903-1904.
249. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Κασιδόκωστας (1888) από το Αχίλλειο, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, το 1904.
250. Ο Στυλιανός Γ. Κασιμάκος (1886) από το Βαχό, στα Α΄ ελληνικά
σχολεία Σπάρτης και Γυθείου, το 1898.
251. Ο Ιωάννης Κ. Κάσσης (1901) από τον Πάληρο, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, το 1912.
252. Ο Κυριάκος Αντωνίου Κάσσης (1894) από τον Πάληρο, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1904-1905.
253. Ο Κυριάκος Μιχαήλ Κάσσης (1890) από τον Πάληρο, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1903-1905.
254. Ο Βασίλειος Κατούνας (1877) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1890-1891.
255. Ο Γεώργιος Ηλία Κατούνας (1892) από τα Κονάκια, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1903-1904.
256. Ο Γεώργιος Σ. Κατούνας (1889) από τα Κονάκια, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1901-1903.
257. Ο Μιχαήλ Ηλία Κατούνας (1890) από τα Κονάκια, στα ελληνικά
σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου, την περίοδο 1903-1905.
258. Ο Δημήτριος Χρήστου Κατραμάδος (1897) από τη Σκαμνίτσα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1909-1912.
259. Ο Δημήτριος Κατρίντζης (1888) από το Μαυροβούνι, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1900-1902.
260. Ο Βρασίδας Δημητρίου Κατσάκος (1900) από την Πάνιτσα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, το 1912.
261. Ο Θεόδωρος Κυριάκου Κατσάκος (1887) από την Πάνιτσα, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1904.
262. Ο Πέτρος Γ. Κατσάκος (1894) από τα Σκυφιάνικα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1906-1909.
263. Ο Παναγιώτης Γ. Κατσανάκος (1889) από το Σκουτάρι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1906.
264. Ο Γεώργιος Στυλιανού Κατσαφούρος (1886) από το Μαλεύρι, στο Β΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1898-1900.
265. Ο Δημήτριος Ιωάννη Κατσικάρος (1888) από τον Κότρωνα, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1900.
266. Ο Ηλίας Κατσικάρος (1890) από τον Αργιλιά, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1901.
267. Ο Θωμάς Κυριάκου Κατσικάρου (1895) από τον Αργιλιά, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1906-1908.
268. Ο Παναγιώτης Ν. Κατσικάρος (1871) από τον Αργιλιά, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1887.
269. Ο Πέτρος Ιωάννη Κατσικάρος (1893) από τον Αργιλιά, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1905-1907.
270. Ο Πέτρος Σ. Κατσικάρος (1873) από τον Αργιλιά, στα ελληνικά
σχολεία Α΄ Γυθείου και Κότρωνα, την περίοδο 1885-1891.
271. Ο Γεώργιος Μιχαήλ Καψαλάκος (1895) από την Τσεροβά, στο
ελληνικό σχολείο Αρεόπολης, την περίοδο 1906-1912.
272. Ο Παναγιώτης Καψοκολάκος (1898) από τον Αγερανό, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1910-1911.
273. Ο Λεωνίδας Ιωάννη Καψοκόλης (1882) από τη Λάγεια, στα ελληνικά
σχολεία Α΄ Γυθείου και Κότρωνα, την περίοδο 1893-1902.
274. Ο Δημήτριος Σ. Καψοκόλης (1896) από τα Δημαρίστικα, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1907-1910.
275. Ο Δικαίος Γρηγορίου Καψοκόλης (1898) από τον Κυπριανό, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1909-1912.
276. Ο Διονύσιος Γ. Κεφαλάκος (1892) από το Σκαμνάκι, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1903-1908.
277. Ο Βασίλειος Ν. Κοζομπόλης (1876) από το Βαχό, στο ελληνικό
σχολείο Αρεόπολης, το 1890.
278. Ο Αντώνιος Κοιλάκος (1883) από το Μαλεύρι, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1900.
279. Ο Αντώνιος Β. Κοιλάκος (1886) από το Μαλεύρι, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1898.
280. Ο Ηλίας Ιωάννη Κοιλάκος (1885) από την Τόμπρα, στα ελληνικά
σχολεία Πάνιτσας και Α΄ και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1898-1904.
281. Ο Χαράλαμπος Κόκκαλης (1893) από το Μαυροβούνι, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1907.
282. Ο Δημήτριος Ν. Κολοκουράκος (1887) από τη Ράχη, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1899-1902.
283. Ο Ιωάννης Γ. Κολοκυθάκος (1876) από το Μαλεύρι, στα Α΄ και
Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1890-1892.
284. Ο Μιχαήλ Κ. Κομινάκος (1889) από το Καυκί, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, την περίοδο 1901-1904.
285. Ο Ιωάννης Δ. Κομινόγιαννης (1899) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1912.
286. Ο Γεώργιος Ιωάννη Κομνηνάκος (1884) από την Καρυούπολη, στο Β΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1895.
287. Ο Γεώργιος Ηλία Κοντάκος (1900) από την Κοτουμού, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1912.
288. Ο Αριστοτέλης Γεωργίου Κοντογιάννης (1889) από την Παλοβά, στο
Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1903.
289. Ο Δημήτριος Γ. Κοντράρος (1891) από τον Κάββαλο, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1903.
290. Ο Ιωάννης Π. Κοντράρος (1899) από το Σκουτάρι, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1910-1912.
291. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Κορωνάκος (1898) από την Πάνιτσα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1908-1910.
292. Ο Ιωάννης Γ. Κοταράκος (1898) από τον Καρβελά, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1911-1912.
293. Ο Λεωνίδας Δημ. Κοταράκος (1887) από την Τσεροβά, στα ελληνικά
σχολεία Αρεόπολης, Κότρωνα και Α΄ Γυθείου, την περίοδο 1901-1904.
294. Ο Γεώργιος Κ. Κοτσιφάκος (1889) από τον Κάββαλο, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1900.
295. Ο Δημήτριος Παναγιώτη Κοτσιφάκος (1897) από την Καρυούπολη,
στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1908-
1912.
296. Ο Ιωάννης Παύλου Κοτσιφάκος (1891) από το Σκουτάρι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1906.
297. Ο Γεώργιος Πέτρου Κοτσοβολάκος (1897) από την Πάνιτσα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1909-1912.
298. Ο Γεώργιος Δημ. Κούβαρης (1900) από την Κοκκάλα, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1912.
299. Ο Ηλίας Δημ. Κούβαρης (1893) από την Κοκκάλα, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1904-1905.
300. Ο Μιχαήλ Στυλιανού Κούβαρης (1894) από την Κοκκάλα, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1905-1909.
301. Ο Νικόλαος Δρακούλη Κούβαρης (1898) από την Κοκκάλα, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1911-1912.
302. Ο Παναγιώτης Δημ. Κούβαρης (1899) από την Κοκκάλα, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, το 1909.
303. Ο Σταύρος Ιωάννη Κούβαρης (1894) από την Κοκκάλα, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1906-1909.
304. Ο Σταύρος Π. Κούβαρης (1902) από την Κοκκάλα, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1912.
305. Ο Ιωάννης Γεωργίου Κουζίγιαννης (1890) από τη Λάγεια, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, το 1903.
306. Ο Ιωάννης Κωνσταντίνου Κουζίγιαννης (1891) από τη Λάγεια, στα
ελληνικά σχολεία Λάγειας και Α΄ Γυθείου, την περίοδο 1903-1907.
307. Ο Πέτρος Ν. Κουζίλας (1894) από τα Δημαρίστικα, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1908.
308. Ο Αριστοτελης Σαράντου Κουκουλομμάτης (1893) από την Τόμπρα,
στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1907-1908.
309. Ο Βασίλειος Μενούδου Κουκουλομμάτης (1897) από την Τόμπρα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1909-1910.
310. Ο Δημήτριος Σ. Κουκουλομμάτης (1877) από το Μαλεύρι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1890.
311. Ο Ηλίας Σαράντου Κουκουλομμάτης (1880) από την Τόμπρα, στα
Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1891-1892.
312. Ο Θεόδωρος Σ. Κουκουλομμάτης (1880) από την Πάνιτσα, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1893-1895.
313. Ο Κωνσταντίνος Σ. Κουκουλομμάτης (1882) από το Μαλεύρι, στο Β΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1892-1895.
314. Ο Νικόλαος Μ. Κουκουλομμάτης (1883) από την Τόμπρα, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1895.
315. Ο Παναγιώτης Βασιλείου Κουκουλομμάτης (1885) από τη Ράχη, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1898-1899.
316. Ο Φώτιος Ιωάννη Κουκουλομμάτης (1896) από την Τόμπρα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1907-1909.
317. Ο Δημήτριος Κουλάκος (1890) από την Κοτουμού, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1901-1903.
318. Ο Κωνσταντίνος Ηλία Κουλάκος (1900) από την Τόμπρα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, το 1912.
319. Ο Φώτιος Γ. Κουλάκος (1898) από την Παλοβά, στο ελληνικό σχολείο
Πάνιτσας, το 1910.
320. Ο Δημήτριος Π. Κουλουβάκος (1892) από το Μαυροβούνι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1904.
321. Ο Αντώνιος Δημ. Κουλούβαρης (1900) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1911-1912.
322. Ο Βασίλειος Γεωργίου Κουλούβαρης (1874) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1889-1890.
323. Ο Βασίλειο Δ. Κουλούβαρης (1891) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1902-1905.
324. Ο Δημήτριος Ηλία Κουλούβαρης (1901) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1912.
325. Ο Ευθύμιος Π. Κουλούβαρης (1889) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1900-1904.
326. Ο Μιχαήλ Π. Κουλούβαρης (1875) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1890.
327. Ο Παναγιώτης Ηλία Κουλούβαρης (1866) από τα Καλύβια, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1879.
328. Ο Γεώργιος Δ. Κουράκος (1880) από την Καρυούπολη, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1891.
329. Ο Δημήτριος Κουράκος (1894) από το Σκαμνάκι, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, το 1906.
330. Ο Δημήτριος Νικολάου Κουράκος (1895) από το Σκουτάρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1907-1908.
331. Ο Κυριάκος Ν. Κουράκος (1896) από το Σκαμνάκι, στα ελληνικά
σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1907-1910.
332. Ο Μιχαήλ Γεωργίου Κουράκος (1896) από το Σκουτάρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1912.
333. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Κουράκος (1878) από το Σκαμνάκι, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1891.
334. Ο Παναγιώτης Πέτρου Κουράκος (1892) από το Σκαμνάκι, στα
ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου, την περίοδο 1903-1906.
335. Ο Πασχάλης Κουράκος (1876) από το Σκουτάρι, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1889-1890.
336. Ο Πέτρος Ν. Κουράκος (1875) από τη Σκαμνίτσα, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1890-1891.
337. Ο Αναστάσιος Σ. Κουρεβέσης (1892) από τα Σκαλτσοτιάνικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1904-1906.
338. Ο Μιχαήλ Ηλία Κουρεβέσης (1892) από τα Σκαλτσοτιάνικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1904.
339. Ο Νικόλαος Α. Κουρεβέσης (1879) από τα Σκαλτσοτιάνικα, στα
ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1890-1892.
340. Ο Χρήστος Ηλία Κουρεβέσης (1901) από τα Σκαλτσοτιάνικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1912.
341. Ο Χαρίλαος Σπυρίδωνα Κουρκουλάκος (1898) από το Σκαμνάκι, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1909-1911.
342. Ο Μιχαήλ Κουτουλάκος (1874) από τα Σκαλτσοτιάνικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1887-1890.
343. Ο Μιχαήλ Π. Κουτουλάκος (1878) από το Κολοκύνθιο, στο ελληνικό
σχολείο Αρεόπολης, το 1891.
344. Ο Δημ. Π. Κουτουπάκος (1878) από τη Ράχη, στο Α΄ελληνικό σχολείο
Γυθείου, την περίοδο 1890-1891.
345. Ο Νικόλαος Ιωάννη Κουτράκος (1892) από το Δρυαλί, στα ελληνικά
σχολεία Αρεόπολης και Α΄ Γυθείου, την περίοδο 1903-1904.
346. Ο Αλέξανδρος Γρηγορίου Κουτρελάκος (1901) από τα Λουκάδικα,
στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1912.
347. Ο Αλέξανδρος Ηλία Κουτρελάκος (1866) από τα Λουκάδικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1880-1882.
348. Ο Αναστάσιος Κουτρελάκος (1876) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1888.
349. Ο Βασίλειος Δ. Κουτρελάκος (1881) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1893.
350. Ο Δημοσθένης Κουτρελάκος (1875) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1888.
351. Ο Παναγιώτης Δ. Κουτρελάκος (1865) από τα Λουκάδικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1880-1881.
352. Ο Πέτρος Γρηγορίου Κουτρελάκος (1892) από τα Λουκάδικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1903-1905.
353. Ο Στυλιανός Ιωάννη Κουτρελάκος (1892) από τα Λουκάδικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1904.
354. Ο Πιέρρος Μιχαήλ Κουτρουμάνος (1890) από τον Κάββαλο, στα
ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα, την περίοδο 1902-1904.
355. Ο Γεώργιος Π. Κουτσιλεός (1894) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1906-1908.
356. Ο Θεόδωρος Ιωάννη Κουτσιλεός (1896) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1907-1909.
357. Ο Θεόδωρος Ν. Κουτσιλεός (1899) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1910-1912
358. Ο Νικόλαος Μ. Κουτσιλεός (1889) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1903.
359. Ο Γεώργιος Π. Κουτσιλιέρης (1890) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1903-1904.
360. Ο Ιωάννης Χαρ. Κουτσιλιέρης (1900) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1912.
361. Ο Σταύρος Γεωργίου Κουτσιλιέρης (1893) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1904-1907.
362. Ο Μενέλαος Παναγιώτη Κουτσοβίτης (1890) από τα Καλύβια
Καρυουπόλεως, στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1904.
363. Ο Δρακούλης Μιχαήλ Κουτσογιαννάκος (1898) από τη Λάγεια, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1911-1912.
364. Ο Ιωάννης Μιχαήλ Κουτσογιαννάκος (1895) από τη Λάγεια, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1906-1908.
365. Ο Παντελής Π. Κουφόγιαννης (1900) από το Λίμπερδο, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1911.
366. Ο Ιωάννης Π. Κοφινάκος (1894) από τη Ράχη, στα Α΄και Β΄ελληνικά
σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1907-1908.
367. Ο Γρηγόριος Κοψαχειλάκος (1886) από το Σκουτάρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1898-1900.
368. Ο Νικόλαος Θ. Κοψαχειλάκος (1882) από το Σκουτάρι, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1895-1908.
369. Ο Κωνσταντίνος Ζαχαριά Κρεκώνης (1889) από το Μαυροβούνι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1904.
370. Ο Απόστολος Ιωάννη Κυπαρισσάκος (1896) από το Βαχό, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1909-1912.
371. Ο Γεώργιος Κ. Κυριακάκος(1898) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1910-1912.
372. Ο Κυράκος Μ. Κυριακάκος (1867) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1879.
373. Ο Λεωνίδας Αλκ. Κυριακάκος (1898) από τα Λουκάδικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1909-1912.
374. Ο Μιχαήλ Κ. Κυριακάκος (1892) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1903.
375. Ο Παναγιώτης Δ. Κυριακάκος (1892) από το Μαυροβούνι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1904.
376. Ο Γεώργιος Δ. Κυριακαράκος (1896) από το Σιδηρόκαστρο, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1907-1909.
377. Ο Κωνσταντίνος Π. Κυριακαράκος (1888) από το Σιδηρόκαστρο, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1900-1904.
378. Ο Βασίλειος Κυριακουλάκος (1874) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1889.
379. Ο Γεώργιος Αναγνώστη Κυριακουλάκος (1883) από τα Καλύβια, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1895-1896.
380. Ο Γεώργιος Κ. Κυριακουλάκος (1890) από την Καρυούπολη, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1904.
381. Ο Γρηγόριος Π. Κυριακουλάκος (1883) από τα Καλύβια, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1895-1897.
382. Ο Λυκούργος Ν. Κυριακουλάκος (1891) από το Λίμπερδο, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1903-1905.
383. Ο Στυλιανός Παναγιώτη Κυριακουλάκος (1896) από τα Καλύβια, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1909-1912.
384. Ο Χρήστος Παναγιώτη Κωνσταντάκου (1894) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1906-1908.
385. Ο Λεωνίδας Κ. Κωνσταντογεωργάκος (1891) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1904-1905.
386. Ο Μαυροειδής Κ. Κωνσταντούζος (1895) από τη Λάγεια, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1906-1910.
387. Ο Γεώργιος Δημητρίου Κωστάκος (1891) από τη Ράχη, στο Β΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1903-1906.
388. Ο Δημήτριος Κωστάκος (1877) από τη Ράχη, στα Α΄και Β΄ ελληνικά
σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
389. Ο Πέτρος Ν. Κωστάκος (1893) από το Σιδηρόκαστρο, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, το 1906.
390. Ο Απόστολος Γ. Κωστουλάκος (1893) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1904-1908.
391. Ο Χρήστος Γεωργίου Κωτσάκος (1898) από το Σκαμνάκι, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1910-1912.
392. Ο Ηλίας Θ. Λαγάνης (1893) από τα Κορακιάνικα, στο ελληνικό
σχολειο Λάγειας, το 1905.
393. Ο Νικόλαος Λαγάνης (1889) από τη Λάγεια, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, το 1905.
394. Ο Δημήτριος Μ. Λαδακάκος (1889) από το Δρυαλί, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1901-1904.
395. Ο Λάζαρος Γ. Λαζαράκος (1883) από τη Καρυούπολη, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1895-1902.
396. Ο Δημήτριος Λαμπούδης (1889) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1901-1903.
397. Ο Γεράσιμος Π. Λειβαδάρης (1894) από το Σιδηρόκαστρο, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1906-1907.
398. Ο Γρηγόριος Λεκάκος (1884) από το Μαυροβούνι, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1897-1898.
399. Ο Δημήτριος Ιωάννη Λεκάκος (1900) από το Καυκί, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1911-1912.
400. Ο Δημήτριος Λ. Λεκάκος (1890) από το Δρυαλί, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Β΄ Σπάρτης, την περίοδο 1901-1902.
401. Ο Ιωάννης Γ. Λεκάκος (1897) από την Κουτουμού, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1910-1911.
402. Ο Νικόλαος Π. Λεκάκος (1893) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1905.
403. Ο Παναγιώτης Π. Λεκάκος (1879) από την Καρυούπολη, στα Α΄ και
Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1890-1891.
404. Ο Αναστάσιος Δ. Λεκαράκος (1872) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1884.
405. Ο Ηλίας Δ. Λεουτσάκος (1894) από τον Αργιλιά, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1905-1906.
406. Ο Ιωάννης Λεουτσάκος (1876) από το Κολοκύνθιο, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1892.
407. Ο Νικόλαος Ηλία Λεουτσάκος (1898) από τον Αργιλιά, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1909-1910.
408. Ο Πέτρος Ιωάννη Λεουτσάκος (1895) από τον Αργιλιά, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1907-1909.
409. Ο Αριστ. Λιακάκος (1873) από το Κολοκύνθιο, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1889.
410. Ο Ηλίας Δ. Λιακάκος (1875) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1889-1890.
411. Ο Ηλίας Σ. Λιακάκος (1888) από τη Ράχη, στο Β΄ελληνικό σχολείο
Γυθείου, την περίοδο 1899-1900.
412. Ο Πέτρος Γεωργίου Λιακάκος (1898) από τα Κορογωνιάνικα, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1909-1910.
413. Ο Φώτιος Ιωάννη Λιακάκος (1888) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1901-1902.
414. Ο Σαράντος Ν. Λιαράκος (1885) από την Τσεροβά, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1898.
415. Ο Ιωάννης Παναγιώτη Λιβάδης (1898) από την Καινούργια Χώρα, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1909-1912.
416. Ο Γρηγόριος Ευ. Λιναράς (1877), γιος ποιμένα από το Μαυροβούνι,
στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1889.
417. Ο Αναστάσιος Παναγιώτη Λουμάκος (1902) από το Νεοχώρι, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1912.
418. Ο Βασίλειος Γ. Λύρης (1886) από τη Λάγεια, στο Α΄ελληνικό σχολείο
Γυθείου, το 1898.
419. Ο Μιχαήλ Δ. Λύρης (1892) από τους Πιόντες, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, το 1904.
420. Ο Νικόλαος Β. Λύρης (1885) από τη Λάγεια, στο Α΄ ελληνικό σχολείο
Γυθείου, την περίοδο 1897-1902.
421. Ο Ιωάννης Γεωργίου Μακαρουνάκος (1899) από το Φλομοχώρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1912.
422. Ο Ιωάννης Ηλία Μακαρουνάκος (1900) από το Φλομοχώρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1912.
423. Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτη Μακαρούνης (1899) από το Φλομοχώρι,
στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1911.
424. Ο Παναγιώτης Α. Μακαρούνης (1874) από το Φλομοχώρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1887-1888.
425. Ο Σταύρος Δημ. Μακαρούνης (1898), γιος ποιμένα από το
Φλομοχώρι, στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1910-1911.
426. Ο Βασίλειος Αλεξάνδρου Μαλιχούδης (1898) από το Μαυροβούνι,
στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1911.
427. Ο Πέτρος Χ. Μαλιχούδης (1900) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1911-1912.
428. Ο Γεώργιος Σ. Μανάκος (1895) από τη Ράχη, στο Β΄ελληνικό σχολείο
Γυθείου, την περίοδο 1907-1908.
429. Ο Ιωάννης Δ. Μανδαλάς (1889) από το Μαυροβούνι, στα Α΄και Β΄
ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1900-1904.
430. Ο Τάκης Ν. Μανδραπήλιας (1901) από τη Μαραθέα, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1912.
431. Ο Γεώργιος Κυριάκου Μανιατάκος (1901) από τα Κονάκια, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1911-1912.
432. Ο Γρηγόριος Θεμ. Μανιατάκος (1894) από το Καυκί, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1905-1908.
433. Ο Δημήτριος Παναγιώτη Μανιατάκος (1898) από τα Κονάκια, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, το 1910.
434. Ο Ευθύμιος Π. Μανιατάκος (1894) από τον Άγιο Βασίλειο, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1907.
435. Ο Μιχαήλ Θεοδ. Μανιατάκος (1890) από το Μαυροβούνι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1904.
436. Ο Παναγιώτης Κυριάκου Μανιατάκος (1899) από τα Κονάκια, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1910-1912.
437. Ο Παναγιώτης Στ. Μανιατάκος (1894) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1906-1908.
438. Ο Πουλίκος Θεμ. Μανιατάκος (1888) από το Καυκί, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1899.
439. Ο Χρήστος Μανιατάκος (1880) από το Μαλεύρι στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1891.
440. Ο Βασίλειος Πέτρου Μανωλάκος (1898), γιος αγρότη-μετανάστη από
τη Ράχη, στο Α΄ ελληνικό σχολείοΓυθείου, την περίοδο 1909-1912.
441. Ο Γεώργιος Β. Μανωλάκος (1894) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1905.
442. Ο Δημήτριος Γ. Μανωλάκος (1885) από τον Άγιο Βασίλειο, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1896-1897.
443. Ο Ευστράτιος Θ. Μανωλάκος (1881) από τον Πολυάραβο, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1894.
444. Ο Ηλίας Κωνσταντίνου Μανωλάκος (1876) από τα Λουκάδικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1889-1890.
445. Ο Σωκράτης Β. Μανωλάκος (1885) από τα Λουκάδικα, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Α΄και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1897-1902.
446. Ο Κυριάκος Οθ. Μανώλης (1897) από το Νύφι, στο ελληνικό σχολείο
Κότρωνα, το 1908.
447. Ο Λεωνίδας Ηλία Μανώλης (1890) από το Νύφι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1902.
448. Ο Παναγιώτης Β. Μαριολάκος (1890) από τον Κάββαλο, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1902-1904.
449. Ο Σωκράτης Μαριολάκος (1864) από τον Κάββαλο, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1879.
450. Ο Δημήτριος Ηλία Μαριόλης (1900) από τον Κάββαλο, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1912.
451. Ο Δημήτριος Π. Μαριόλης (1890) από τον Κάββαλο, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1903.
452. Ο Επαμεινώνδας Ηλία Μαριόλης (1895) από τον Κάββαλο, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1906-1908.
453. Ο Νικόλαος Γεωργίου Μαριόλης (1897) από τον Κάββαλο, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1909-1911.
454. Ο Πιέρρος Δημητρίου Μαριόλης (1895) από τον Κάββαλο, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1907-1910.
455. Ο Μιχαήλ Δ. Μαρκοδημητράκος (1892) από τα Σκαλτσοτιάνικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1904-1905.
456. Ο Πέτρος Π. Μαρκοδημητράκος (1885) από τη Λούτσα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1897-1899.
457. Ο Ηλίας Μ. Μαρκομιχάλης (1893) από τους Πιόντες, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1904.
458. Ο Ιωάννης Ν. Μαρκομιχάλης (1894) από τους Πιόντες, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1905.
459. Ο Θωμάς Ν. Μαυροειδής (1888) από την Πάνιτσα, στα ελληνικά
σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου, την περίοδο 1903-1904.
460. Ο Πέτρος Δ. Μαυροειδής (1881) από το Μαλεύρι, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1894-1895.
461. Ο Πρίαμος Κωνσταντίνου Μαυροειδής (1901) από το Μαυροβούνι,
στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1912.
462. Ο Κωνσταντίνος Θ. Μαυρούτσος (1891) από τους Πιόντες, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, το 1904.
463. Ο Γεώργιος Γ. Μελάς (1900) από τη Σπύρα, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, το 1912.
464. Ο Γεώργιος Γρηγορίου Μελάς (1894) από το Σολοτέρι, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1906-1907.
465. Ο Γεώργιος Ιωάννη Μελάς (1899) από τη Σπύρα, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1909-1912.
466. Ο Λεωνίδας Ιωάννη Μελάς (1893) από τη Σπύρα, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1905-1908.
467. Ο Νικόλαος Γρηγορίου Μελάς (1896) από τη Σπύρα, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1909.
468. Ο Νικόλαος Ιωάννη Μελάς (1900) από τη Σπύρα, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1912.
469. Ο Φώτιος Π. Μελάς (1900) από την Κοκκάλα, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, το 1912.
470. Ο Παναγιώτης Μελετάκος (1875) από τη Σκαμνίτσα, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1889.
471. Ο Αντώνιος Π. Μενεγάκος (1894) από τα Μαρούλια, στα Α΄και
Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1905-1907.
472. Ο Γεώργιος Π. Μεναγάκος (1900) από τα Μαρούλια, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1910-1911.
473. Ο Ιωάννης Π. Μενεγάκος (1893) από τη Ράχη, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1905.
474. Ο Θεόδωρος Δ. Μενενάκος (1891) από τον Παρασυρό, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Α΄και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1903-1906.
475. Ο Δημάκης Ιωάννη Μενιουράκος (1897) από την Καρυούπολη, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1909-1912.
476. Ο Βασίλειος Γεωργίου Μενουδάκος (1879) από τα Κονάκια, στα
Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1891-1894.
477. Ο Βασίλειος Ιωάννη Μενουδάκος (1895) από τα Κονάκια, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, το 1907.
478. Ο Δημήτριος Λ. Μενουδάκος (1884) από τα Κονάκια, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1896-1897.
479. Ο Ηλίας Κυριάκου Μενουδάκος (1901) από τα Κονάκια, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1912.
480. Ο Νικόλαος Σπυρίδωνα Μενουδάκος (1896) από τα Κονάκια, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1909-1912.
481. Ο Παναγιώτης Λ. Μενουδάκος (1876) από την Πάνιτσα, στα Α΄ και Β΄
ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1890-1892.
482. Ο Σταύρος Γ. Μενουδάκος (1887) από το Μαλεύρι, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1899.
483. Ο Σταύρος Δ. Μενουδάκος (1889) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1901.
484. Ο Πιέρρος Αντωνίου Μεράκος (1894) από τον Κάββαλο, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1905-1908.
485. Ο Κυριάκος Γ. Μιχαλακάκος (1871) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1884.
486. Ο Γρηγόριος Μιχαλάκος (1889) από τα Δημαρίστικα, στα ελληνικά
σχολεία Λάγειας και Κότρωνα, την περίοδο 1903-1904.
487. Ο Λεωνίδας Β. Μιχαλάκος (1901) από το Σκαμνάκι, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, το 1912.
488. Ο Παναγιώτης Β. Μιχαλάκος (1893) από το Σκαμνάκι, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1904-1907.
489. Ο Παναγιώτης Μιχαήλ Μιχαλάκος (1870) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1882-1884.
490. Ο Περικλής Ιωάννη Μιχαλάκος (1875) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1886.
491. Ο Αντώνιος Μιχελάκος (1880) από το Σκουτάρι, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1891.
492. Ο Παναγιώτης Αθανασίου Μιχελάκος (1890) από το Σκουτάρι, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1904.
493. Ο Σωτήριος Ν. Μοσούλης (1877) από τον Κότρωνα, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1891.
494. Ο Γεώργιος Π. Μοσχοβάκος (1895) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, το 1907.
495. Ο Ιωάννης Μιχαήλ Μοσχοβάκος (1897) από την Πάνιτσα, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1909-1910.
496. Ο Παναγιώτης Αναργύρου Μοτσάκος (1901) από τη Γονέα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1912.
497. Ο Μιλτιάδης Δ. Μουγάκος (1877) από τη Ριγανόχωρα, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1889-1895.
498. Ο Γεώργιος Π. Μουγιακάκος (1879) από το Σκουτάρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1889-1890.
499. Ο Βρασίδας Μουγιάκος (1892) από τη Λάγεια, στα ελληνικά σχολεία
Κότρωνα και Λάγειας, την περίοδο 1902-1903.
500. Ο Βρασίδας Μουγιάκος Μελάς (1892) από τη Σπύρα στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1904-1906

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.