Δελτίο Τύπου

Μολάοι 22 Σεπτεμβρίου 2020

Έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας των συνεργείων οχημάτων από τους Επιλέξιμους ΚΑΔ επενδυτικών προγραμμάτων, τα Επιμελητήρια με ενέργειές τους κατάφεραν την ένταξη των κωδικών δραστηριοτήτων που τα αφορούν στη Δράση 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού”. Ενώ αρχικά δεν είχαν ενταχθεί με την 1η τροποποίηση της προκήρυξης δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους του κλάδου μας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα βελτιώνοντας τον τεχνολογικό εξοπλισμό της επιχείρησής τους. Επίσης, μετά από ενέργειες των Επιμελητηρίων δόθηκε, με την ίδια τροποποίηση παράταση στην ημερομηνία υποβολής προτάσεων από 24/09/2020 σε 23/10/2020.
Συνοπτικά για ενημέρωση των συναδέλφων παραθέτουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης:
• Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 3.750.000€ και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» του ΕΣΠΑ2014-2020. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 60.000€.
• Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται:
• Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμόδιο στέλεχος: Ιωάννα Λαμπροπούλου, Τηλ: 2713601380, E-mail:ilampropoulou@mou.gr ιστοσελίδα: www.eydpelop.gr
• από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Μαιζώνος 122 & Γούναρη, 26222, Πάτρα, Τηλ: 2610622711, e-mail: efd@diaxeiristiki.gr, ιστοσελίδα: www.diaxeiristiki.gr. Περιφερειακό Γραφείο, Επιμελητήριο Λακωνίας, Ξανθάκη 3 Γύθειο, Τηλ: 2733022279 εσωτ.26 κ. Χαλουλάκος Γεώργιος.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.