Ὁ Ὀργανισμός γιά τήν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀπὸ τὸ 1985 ἕως σήμερα συνεχίζει τὴν προσπάθειά του γιὰ τὴν προώθηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο μὲ πολλοὺς τρόπους, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζονται σὲ αὐτὸ τόν ἠλεκτρονικὸ χῶρο.

Σᾶς καλωσορίζουμε στὴν ἀνανεωμένη ἠλεκτρονική μας ἱστοσελίδα, στὴν ὁποία μπορεῖτε νὰ βρεῖτε πλούσιο ὑλικὸ γιὰ τὴν δράση καὶ τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ΟΔΕΓ, γιὰ τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ τὸ περιοδικό μας ποὺ ἐκδίδεται ἀδιαλείπτως ἀπὸ τὸ 1990.

Ἡ παροῦσα ἱστοσελίδα ἀπευθύνεται σὲ ὅσους ἀγαποῦν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν διάδοσή της καὶ ἔχει σκοπὸ νὰ διευκολύνει τὴν ἐπικοινωνία, τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ τὴν δημιουργία γόνιμου καὶ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου.

Ἐλπίζουμε, λοιπὸν, ὅτι θὰ θελήσετε νὰ χρησιμοποιήσετε αὐτὲς τὶς δυνατότητες γιὰ νὰ σχολιάσετε καὶ νὰ κρίνετε τὶς δράσεις μας ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκφράσετε τὶς δικές σας ἰδέες σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων μας.

Θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐπίσκεψή σας μᾶς ἐπωμίζει μὲ εὐθύνη γιὰ πληρέστερη ἐνημέρωση μέσα ἀπὸ μία διαδικασία συνεχοῦς ἐμπλουτισμοῦ τοῦ περιεχομένου τῆς ἱστοσελίδας μας.Δείτε Οργανισμός για την διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.