Οἱ κληρικοὶ οὐδόλως ὑποχρεοῦνται νὰ ἐφαρμόσουν τήν ὡς ἄνω παράνομη καὶ ἀντισυνταγματικὴ ἐγκύκλιο.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀριθμ. πρ. 45156/Θ1/10.4.2020 Ἑρμηνευτική (!) Ἐγκύκλιο της Διεύθυνσης Θρησκευτικῆς Διοίκησης τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοὺ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων: «δὲν ἐπιτρέπεται ἡ προσέλευση κοινοῦ στοὺς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας, ὄχι μόνο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λειτουργίας, λατρευτικῆς σύναξης, ἱεροπραξίας ἢ κάθε εἴδους θρησκευτικῆς τελετῆς ἀλλὰ καὶ πρὶν ἢ μετὰ ἀπὸ αὐτήν, ὑπὸ καμία αἰτία ἢ πρόφαση, κατὰ τὴν περίοδο ἰσχύος της ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. ἤτοι ἀπὸ 12.4.2020 ἕως 20.4.2020.».

Ἡ ὡς ἄνω ἐγκύκλιος ἑρμηνεύει (τάχα) τὴν ὑπ’ ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ.οἴκ. 23093/6.4.2020 Κοινή Ὑπουργικὴ Ἀποφαση (ΦΕΚ Β΄ 1178/ 6.4.2020) μὲ θέμα «Ἐπιβολὴ τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν στοὺς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 12.4.2020 ἕως καὶ 20.4.2020» . Ὅμως, πουθενά στο κείμενο τῆς ἐν λόγω Κ.Υ.Α. δεν γίνεται ἀναφορὰ γιὰ τὸ τί ἰσχύει γιὰ τὴν προσέλευση τοῦ κοινοῦ στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, κατὰ τὸ χρόνο ποὺ σὲ αὐτούς δεν τελουνται λειτουργίες, λατρευτικὲς συνάξεις, ἱεροπραξίες ἢ κάθε εἴδους θρησκευτικὲς τελετές.
Γιὰ ὅσους γνωρίζουν στοιχειώδη νομικά, μία ἐγκύκλιος ποὺ ἐκδίδει ἡ Διοίκηση (διοικητικὸ ἔγγραφο) δὲν ἐπιτρέπεται νὰ θέτει νέους κανόνες δικαίου, ἀλλὰ ἑρμηνεύει ὑφιστάμενους κανόνες δικαίου. Κανόνες δικαίου θέτουν μόνο οἱ νόμοι τυπικοὶ νόμοι ψηφιζόμενοι…
στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ οἱ κατ’ ἐξουσιοδότηση αὐτῶν ἐκδιδόμενες κανονιστικὲς διοικητικὲς πράξεις (π.χ. Κ.Υ.Α., Π.Δ. κλπ.). Μάλιστα, σὲ περίπτωση ποὺ τυχὸν μία ἐγκύκλιος θέτει νέους κανόνες δικαίου αὐτὴ πρέπει νὰ δημοσιεύεται ὑποχρεωτικὰ σὲ Φ.Ε.Κ., διαφορετικὰ εἶναι ἀνυπόστατη.
Συνεπῶς, καθίσταται σαφὲς ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε μὲ νομικὰ ἀνεπίτρεπτο τρόπο (διοικητικὸ ἔγγραφο) νὰ κλείσει πληρως (ὁλικά) τους Ἱεροὺς Ναοὺς (κὰθ΄ ὅλην της διάρκεια τῆς Μ. Ἑβδομάδας καὶ τοῦ Πάσχα) γιὰ τοὺς λαϊκοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, παραβιάζοντας κατάφορα τὶς διατάξεις τοῦ Συντάγματος περὶ ἐλεύθερης καὶ ἀνεμπόδιστης τέλεσης τῆς θρησκευτικῆς λατρείας (ἄρθρο 13, πάρ. 2) !!! Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ Κυβέρνηση, μὲ πρόσχημα τὸν κορονοϊό, διώκει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως ὁ ἀλήστου μνήμης Ἐμβὲρ Χότζα!
Θεωρῶ ὅτι οἱ κληρικοὶ οὐδόλως ὑποχρεοῦνται νὰ ἐφαρμόσουν τήν ὡς ἄνω παράνομη καὶ ἀντισυνταγματικὴ ἐγκύκλιο.
Τέλος, διευκρινίζεται ὅτι τὸ ὡς ἄνω ἀπόσπασμα τῆς ἐπίμαχης ἐγκυκλίου τὸ ἐντόπισα στήν ιστοσελίδα ekklisiaonline
Σχόλια

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.